KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

Biuro Turystyczne „Piast – Tourist“, ul. Krakowska 46, 42-202 Częstochowa

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem danych osobowych jest Biuro Turystyczne „Piast – Tourist“, ul. Krakowska 46, 42-202 Częstochowa.

2.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. Świadczenie usługi, dokonania rezerwacji i zakupu usług turystycznych, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy”.
  2. Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”.
  3. Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  4. Podjęcie dodatkowych działań na żądanie klienta (np. realizacji próśb związanych z wykonaniem usługi hotelowej) na podstawie udzielonej zgody, w celu zrealizowania ww. żądania.

4.Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia w związku z realizacją zadań oraz organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w aktualnych przepisach archiwalnych, zgodnie z obowiązującym prawem.

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w zakresie niewymaganym przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8.Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem: rodo@piasttourist.pl.

9.Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych jest

– obowiązkowe, jeżeli jest wymagane przepisami prawa, ich niepodanie uniemożliwi udzielenie wsparcia, podpisanie umowy.

– dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody.