KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KORESPONDENCJI E-MAIL

Administratorem danych osobowych jest Biuro Turystyczne „Piast – Tourist“, ul. Krakowska 46, 42-202 Częstochowa, tel. 608 376 484, e-mail: kontakt@piasttourist.pl. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem: rodo@piasttourist.pl. Dane będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji, podjęcia dalszych działań. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia działań lub przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji korespondencji zgodnie z obowiązującym prawem. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest przewidziane przepisami prawa, ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.