Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Biuro Turystyczne Piast Tourist Paweł Porzycki

Biuro Turystyczne Piast Tourist Paweł Porzycki szanuje oraz respektuje prawo użytkowników odwiedzających serwisy w domenie piasttourist.pl oraz portale społecznościowe, do ochrony prywatności oraz danych osobowych. W związku z tym dane osobowe zbierane przez Biuro Turystyczne Piast Tourist Paweł Porzycki za pośrednictwem stron internetowych są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

1. Dane Osobowe i Administrator

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Biuro Turystyczne Piast Tourist Paweł Porzycki, z siedzibą w Częstochowie 42-200 ul. Krakowska 46, NIP 949-180-59-98.

2. Cel przetwarzania danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora: 

– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:
a) w zakresie realizacji umowy, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z umową – rozdział 2, art. 6 ust.1 lit. b oraz f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach wykonania umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z umową (dalej jako „RODO”);

4. Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
– upoważnieni pracownicy Administratora,
– podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Okres przechowywania danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO dane osobowe będą przechowywanie / przetwarzane przez okres, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Poniżej poszczególne okresy przetwarzania danych osobowych:

– w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczących usług turystycznych przez okres trwania umowy

– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres 3 lat lub 10 lat (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami)

– w celu spełnienia obowiązków z prawa podatkowego przez okres 5 lat

– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat

– do celów analitycznych, wykorzystania cookies oraz administrowania stroną internetową do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż 3 lata

– do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat

6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w rozdziale 3, art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z rozdziałem 3, art. 20 RODO,
d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w rozdziale 3, art. 21 ust. 1 RODO,
e) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Kontakt w sprawie Danych Osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres: Biuro Turystyczne Piast Tourist Paweł Porzycki ul. Krakowska 46, 42-200 Częstochowa, lub za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@piasttourist.pl
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.